Bendrosios prekybos taisyklės

 

 

Sveiki atvykę į M24LT, UAB elektroninę parduotuvę. Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat norėdami, kad jūs jaustumėtės saugiai naudodamiesi M24LT, UAB elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas elektroninės parduotuvės M24LT, UAB Bendrąsias prekybos taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos Prekių pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau-Sutartis), sudaroma tarp M24LT, UAB (Pardavėju) ir Jūsų (Pirkėju). Norėdami naudotis M24LT, UAB elektronine parduotuve, Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką "Sutinku", Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS JURIDINIAMS ASMENIMS

1 skirsnis. Bendrosios nuostatos

Visi M24LT,UAB prekių pristatymai, pardavimai ir darbai atliekami remiantis tik atitinkamai galiojančia Taisyklių redakcija. Nuo šių Taisyklių nukrypstantys potvarkių reikalavimai, išdėstyti Taisyklėse, galioja tik tokiu atveju, jeigu juos raštiškai patvirtina M24LT, UAB. Šios Taisyklės taikomos fiziniams (veiksniems fiziniams asmenims, t.y. asmenims, sulaukusiems pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) ir juridiniams asmenims, kurie, sudarydami Sutartį, verčiasi pramonine arba savarankiška profesine veikla (verslininkai), ir viešiesiems juridiniams asmenims. Šios Taisyklės yra Sutartis tarp  M24LT,UAB (toliau – M24LT) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi elektronine parduotuve M24LT (toliau – Parduotuvė). Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, atsiskaitymą už Prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą ir kt. (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės paslaugomis. M24LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai, taisymai ar papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų, taisymų ir papildymų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais, taisymais ir papildymais. Jeigu Pirkėjas nesutinka su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2 skirsnis. Prisijungimo duomenys


Pirkėjas įsipareigoja M24LT pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė M24LT registruodamasis Parduotuvėje, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog M24LT vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. M24LT jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė prisijungimo duomenų jiems pasikeitus. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) Prekėms iš M24LT užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai M24LT informacinio ryšio susisiekimo priemonėmis. Šalys susitaria, jog M24LT turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo prisijungimo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia M24LT naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) lankytis Parduotuvėje. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas M24LT savo duomenis ir (ar) informaciją, Pirkėjas sutinka, jog M24LT valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslais, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais, Pirkėjo mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei kitais tikslais, nurodytais Privatumo politikos apraše. Sudarydamas šią sutartį, Pirkėjas sutinka su M24LT privatumo politika ir privalo paspausti mygtuką „SUTINKU“ su Privatumo politikos aprašu.  Jei Pirkėjas neduoda sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis, tai laikoma, kad Sutartis tarp M24LT ir Pirkėjo nesudaryta, o tokio Pirkėjo registracija Parduotuvės sistemoje anuliuojama. M24LT pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, vykdyti Parduotuvėje profilaktinius darbus. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad M24LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.


3 skirsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas


Žodinė Parduotuvės informacija ir įsipareigojimai pasižadėjimai, bet kokios rūšies reklaminiai leidiniai ir pasisakymai, ypač sutartinės prekės aprašymai, piešiniai, brėžiniai, pavyzdžiai, kokybės, savybių, sudėties, pajėgumo, naudojimo ir pritaikymo duomenys, taip pat išmatavimai ir svoris nėra galutiniai, nebent jie aiškiai apibūdinami kaip privalomi. Jie neteikia jokių garantijų ir neužtikrina įsipareigojimų vykdymo. Produktų iliustracijos Parduotuvėje arba kataloguose gali skirtis nuo jų faktinės išvaizdos (spalva, dydžiu ir t.t.). Todėl iliustracijos Parduotuvėje arba kataloguose nėra įpareigojančios. Nežymūs neatitikimai nuo produkto duomenų yra leistini, jeigu jie Pirkėjui priimtini. Prie šių neatitikimų priskiriami galimi prigimtiniai arba gamybos proceso sąlygojami odos, medienos, užvalkalų medžiagos ir natūralių pintų plokščių (ratano) spalvos neatitikimai. Tokios rūšies neatitikimai nesuteikia teisės pateikti skundą. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp M24LT ir Pirkėjo sudaroma, kai M24LT priima užsakymą ir raštiškai jį patvirtina. M24LT Pirkėjo pasiūlymą priima ne ilgiau kaip per dvi savaites nuo jo gavimo. Užsakymo patvirtinimas perduodamas elektronine žinute (el. paštu), faksu arba išsiunčiant laišką. M24LT pasilieka sau teisę Pirkėjo užsakymo nepriimti, jeigu užsakomos prekės ji neturi savo dispozicijoje arba užsakymas dėl kitų priežasčių negali būti atliktas. Tokiu būdu M24LT elektronine žinute (el. paštu) praneša Pirkėjui, kad užsakymo nepriima; M24LT neatsako už tai, ar Pirkėjas šį laišką gaus. Per dvi savaites nuo užsakymo pateikimo Pirkėjui negavus jokio atsakymo, Pirkėjas turi teisę apie užsakymo priėmimą/nepriėmimą pasitikslinti telefonu M24LT Parduotuvės operatoriaus. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir M24LT, yra saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

 

4 skirsnis. Pristatymas ir pristatymo terminai

 

M24LT išsiunčia prekes per trečiuosius asmenis (siuntinių tarnybas arba logistikos bendroves), kurie pristato prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. M24LT prekės, Pirkėjui pageidaujant, pristatomos ar siunčiamos į visas Europos Sąjungos šalis. Pristatomos prekės yra surinktos arba dalinai nesurinktos. Visos prekių siuntos supakuojamos pagal krovinių gabenimo reikalavimus. Prekių surinkimas į kainą neįeina. Dėl galimybės pačiam Pirkėjui atsiimti prekę turi būti susitarta prieš pateikiant užsakymą. Jeigu Pirkėjas prekę pasiima per savo logistą, jis pats turi pasirūpinti transporto ir prekės draudimu. Savarankiškai atsiimdamas prekę, Pirkėjas perima tinkamo transportavimui pakavimo ir transporto draudimo išlaidas. Savarankiškai atsiimdamas prekę Pirkėjas prisiima riziką, kad gabenama prekė gali būti sugadinta arba prarasta, nuo to momento, kai ji palieka M24LT prekių išdavimo sandėlį. Pirkėjo reikalavimo teisė prekę grąžinti šiuo atveju išlieka neliečiama.

Pristatymo terminas – nuo 1 iki 12 savaičių, priklausomai nuo prekių grupės, arba užsakymo patvirtinime nurodyto pristatymo termino. Paminėti pristatymo terminai yra numanomi ir neįpareigojantys, nebent sandorio šalys suderina ir patvirtina tikslią pristatymo datą. Terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo datos, ir/arba nuo pinigų gavimo. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui pateikiamos atskirai komerciniame pasiūlyme. M24LT nėra įsipareigojusi apdrausti transportuojamas prekes.

Jeigu siuntinį pristato logistinė įmonė, esant poreikiui, pranešama apie pristatymą. Siuntinys pristatomas iki Pirkėjo   šaligatvio arba iki rampos. Jeigu pristatant ir iškraunant prekę reikalinga transporto priemonė su kėlimo pakyla, šiuos papildomus darbus M24LT gali atlikti už papildomą mokestį. Papildomas išlaidas gali sudaryti pristatymas į mugę (perdavimas mugės  logistui. Šias išlaidas padengi Pirkėjas, jos priskaičiuojamo papildomai. Prekės iškrovimu rūpinasi Pirkėjas ir iškrovimo metu prisiima visą atsakomybę už prekės sugadinimą. Pirkėjas įsipareigoja tam tikrą laiką išsaugoti prekių pakuotę, kurios gali prireikti grąžinant prekes. Pirkėjas įsipareigoja savo lėšomis ir nepažeidžiant šios srities galiojančių reikalavimų pašalinti įpakavimo medžiagą.

Raštiškame M24LT užsakymo patvirtinime arba pasiūlyme nurodyti pristatymo terminai yra neįpareigojantys, jeigu jų privalomumas nėra raštiškai nustatomas kaip galutinis terminas. M24LT neįsipareigoja įvardinti tikslią prekių pristatymo dieną. Pristatymui fiksuotą dieną sandoriai nėra sudaromi. Jeigu M24LT uždelsia atlikti pristatymą, tai ji įsipareigoja padengti pirkėjui delsimo metu kilusius nuostolius tik tokiu atveju, jeigu buvo delsiama pažeidžiant esminius sutarties įsipareigojimus arba dėl šiurkštaus M24LT aplaidumo. Pirkėjas gali reikalauti atlyginti dėl sutarties neįvykdymo kilusius nuostolius tik tokiu atveju, jeigu uždelsta buvo tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo. , arba, kai kuriais atvejais, lengvo aplaidumo įgyvendinant esminius sutarties įsipareigojimus. Įstatyme numatyta teisė nutraukti sutartį išlieka galioti. Jeigu uždelsiama pristatyti dėl force majeure aplinkybių: savivaldybės valdžios, vyriausybės valdžios įsikišimo, gamtos katastrofos, karo, streiko nuosavose įmonėse, pristatymo įmonėse arba dėl gabentojų streiko arba dėl kitokių priežasčių ir nuo M24LT nepriklausančių aplinkybių, M24LT įpareigojama prekę pristatyti, kai nebeliks kliūčių. Abi šalys gali sudarytą sutartį visiškai arba iš dalies nutraukti, jeigu dėl minėtų priežasčių (force majeure aplinkybių) pristatyti delsiama daugiau kaip tris mėnesius nuo sutartyje numatyto termino. Kitokie šalių reikalavimai negalimi. M24LT gali užsakymą pristatyti dalimis, jeigu tai nėra nepriimtina Pirkėjui ir jeigu užsakytų likusių prekių pristatymas numatytas vėlesniam laikotarpiui.

Jeigu prekių gavėjas yra ne pats Pirkėjas, užsakyme jis turi nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes (gavėjo), vardą ir pavardę, kontaktinį telefono numerį, el.pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad, užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo važtaraštyje, lydraštyje ar sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Priimdamas siuntinį, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo įsipareigoja nedelsiant patikrinti, ar pristatytos visos prekės ar jų dalys ir ar nėra akivaizdžios gabenimo metu padarytos žalos; prie šios žalos priskiriamas ir transportavimo pakuotės sugadinimas. Jeigu nustatoma, kad atsirado žala arba trūkumai, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo privalo juos pažymėti važtaraštyje ir lydraštyje bei leisti siuntinį pristatančiam asmeniui juos patvirtinti. Priimdamas prekę Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo įsipareigoja prekę išpakuoti ir patikrinti, ar nėra galimai paslėptų gabenimo metu padarytos žalos ir lūžių. Jeigu paaiškėja, kad gabenimo metu yra padaryta žala, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo nedelsdamas apie tai turi pranešti M24LT. Apie kitus  rastus prekių trūkumus Pirkėjas privalo pranešti per 5 kalendorines dienas nuo prekių priėmimo. Pirkėjas įsipareigoja tam tikrą laiką išsaugoti prekių pakuotę, kurios gali prireikti grąžinant prekes.

Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kuriuo turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo sumokėti 100 litų baudą ir atlyginti visus M24LT nuostolius, susijusius su pirkimo–pardavimo sutarties vykdymu, kurių nepadengia bauda. Pirkėjas, grąžindamas gaminį, privalo išsaugoti gaminio pakuotę. Jeigu Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo prekę atsiima pats, laikoma, kad Pirkėjas priėmė siuntinį nuo jo perdavimo momento M24LT sandėlyje. Jeigu prekė nepristatoma dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių arba jeigu Pirkėjas kokia nors forma pažeidžia savo, kaip sandorio dalyvio, įsipareigojimus, tuomet prekę Pirkėjo lėšomis laikinai sandėliuoja logistas, o prekės atsitiktinio žuvimo rizika tenka Pirkėjui. Jeigu raginimas priimti prekę yra nevykdomas, M24LT turi teisę visas dėl šio teisinio sandorio atsiradusias ir atsirandančias išlaidas ir palūkanas priskaičiuoti Pirkėjui. Prie šių išlaidų priskiriamos ir papildomai atsiradusios siuntimo, saugojimo arba atsiėmimo išlaidos. M24LT neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių M24LT negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.


5 skirsnis. Prekės, prekių kainos ir apmokėjimо sąlygos

Prekės šioje sutartyje reiškia visas prekes, kuriomis M24LT prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. M24LT pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant teisę pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kt. M24LT Parduotuvėje padaryti pakeitimai negalioja jau priimtiems užsakymams. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Sutartinės kainos, priklausančios nuo M24LT pasirinkto prekių pakrovimo sandėlio vietos, nurodomos M24LT užsakymo patvirtinime; jos priklauso nuo to, kur yra M24LT sandėlis, iš kurio prekė išgabenama. Į prekių pristatymo kainą taip pat įskaičiuojama įprastinė pristatomos prekės standartinė pakuotė. Prekių pristatymo kaina nurodoma pasiūlyme ir/ar sąskaitoje.

 Dėl Prekių pristatymo kainos už Lietuvos Respublikos ribų reikia atskirai pasiteirauti el. paštu: info@m24.lt. Šiuo atveju kainos apskaičiuojamos atskirai. Tos pačios sąlygos galioja ir Kuršių Neringai.

Visos Parduotuvėje nurodytos kainos pateikiamos su PVM mokesčiu, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis ar kitos papildomos paslaugos. Jeigu, remiantis LR teisės aktais išrašomose PVM sąskaitose-faktūrose pasikeičia PVM dydis, Pirkėjas privalo mokėti tokį PVM mokestį, kuris bus nustatytas Vyriausybės. Jei lito vertė euro atžvilgiu sumažėtų, tuomet turi būti apmokėta tokia suma litais už paslaugas, kuri atitiktų tokią pačią sumą eurais, kokia ji yra PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dieną. Jei prekės bus pristatomos nemokamai, tai bus aiškiai nurodyta Parduotuvėje/užsakymo patvirtinime. Kainos kainoraštyje, kuris yra pateikiamas spausdintine forma, yra galutinės ir nurodytos be PVM. Europos Sąjungos narėms nėra taikomas Lietuvos pridėtinės vertės mokestis, jeigu šie klientai, pateikdami užsakymą, nurodo patikrintą savo PVM mokėtojo kodą ir įrodo, jog bus eksportuojama į Europos Sąjungos užsienio šalis. Į Europos Sąjungai nepriklausančias šalis M24LT tiekiamų Prekių kainos apskaičiuojamos be galiojančių šiose šalyse muitų ir mokesčių. Muitus ir mokesčius už prekes susimoka Pirkėjas.

Už M24LT pristatomas prekes atsiskaitoma išankstiniu mokėjimu arba atskirais atvejais - gavus sąskaitą.

M24LT pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas sumoka už prekes bei jų pristatymą. M24LT sąskaitos, jeigu nėra susitarta dėl išankstinio mokėjimo arba kitų mokėjimo sąlygų, apmokamos per 2 kalendorinеs dienas nuo sąskaitos išrašymo. Mokant iš anksto gali būti suteikiama nuolaida iki 2% nuo prekių užsakymo vertės. Tuo atveju, kai prekės pristatomos dalimis,  apmokama tik pristatomų prekių kaina. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma nurodytoje M24LT banko sąskaitoje.

Tuo atveju, jeigu Pirkėjas delsia mokėti, M24LT skaičiuoja 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. M24LT pasilieka teisę reikalauti padengti didesnius nuostolius, susidariusius dėl delsimo, jeigu gali pagrįsti tokių nuostolių ar žalos buvimą. Kita sutarties pusė turi teisę įrodyti, kad M24LT patyrė mažesnius nuostolius ar žalą dėl delsimo. Jeigu Pirkėjas panaikina pavedimus, kuriems reikalingas atgalinis pervedimas, iš grąžintinos Pirkėjui sumos išskaičiuojama 50,00 Lt. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti mokėti tik dėl priešpriešinių reikalavimų, kurie pagrįsti tais pačiais sutartiniais ryšiais. Pirkėjasatlygina M24LT išlaidas, susijusias su debitorinio įsiskolinimo, atsiradusio  Pirkėjui uždelsus apmokėjimą, išieškojimu (skolų išieškojimo firmoms, teismui ir pan.).

Nuolat palaikant dalykinius santykius kiekvienas atskiras užsakymas laikomas atskiru sutartiniu ryšiu. Reikalaujant iš M24LT kompensacijos yra leistini tik neginčijami arba turintys teisinę galią reikalavimai. Iki kol bus įvykdyti visi be išimties reikalavimai, kurie priklauso M24LT ir Pirkėjui sandorio pagrindu, M24LT Pirkėjui parduota prekė nuosavybės teise priklauso M24LT iki kol Pirkėjas neapmoka visos prekės vertės. Nuosavybės teisės išsaugojimo išlyga neaptariama, jeigu šalys, turinčios dalykinių ryšių, nuolat suderina atsiskaitymus, saldo ir jeigu jie yra pripažįstami.

 6 skirsnis. Garantija

 Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama ir galioja garantija, numatyta atitinkamų LR teisės aktų, išskyrus atvejus, kai atitinkamai prekei gamintojo suteiktas kokybės garantijos terminas yra trumpesnis (tuomet galioja LR atitinkamų teisės aktų nustatytas garantinis terminas) arba kai Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme yra nurodytas kitas kokybės garantijos terminas. Šiais atvejais taikomas gamintojo prekei suteiktas kokybės garantijos terminas arba Parduotuvėje pateiktame konkrečios prekės aprašyme nurodytas kokybės garantijos terminas. Pirkėjui ir M24LT susitarus, Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektu (-ais) bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos. M24LT neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Tuo atveju, jeigu sutartyje numatyta prekė yra su defektais arba neturi garantuotų savybių, M24LT pirmiausia įpareigoja defektų turintį daiktą pataisyti arba jį pakeisti tinkamos kokybės preke. Pataisymu laikomas atsarginių detalių pateikimas, jeigu jų montavimas yra priimtinas Pirkėjui. Jeigu antrą kartą pakartotinai nepavyksta pataisyti ar atitinkamai pristatyti kitos prekės neįmanoma, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti pirkinio kainą arba panaikinti (pakeisti) sutartį.

Apie pastebėtus akivaizdžius defektus Pirkėjas turi nedelsdamas raštu pranešti M24LT (ne vėliau kaip per 5 dienas nuo siuntinio gavimo), nurodydamas prekės trūkumus. Pastebėjus, kad gabenimo metu yra padaryta žala, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo nedelsdamas apie tai turi pranešti M24LT. Pastebėjus kitus defektus, reikia nedelsiant raštu informuoti M24LT. Pastebėjus kitus defektus reikia raštu informuoti M24LT per šešis mėnesius nuo pristatymo. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą M24LT neinformuoja, tuomet panaikinama bet kokia garantija. Prieš M24LT atliekant garantinius reikalavimus Pirkėjas įpareigojamas leisti jai patikrinti apskųstą daiktą jos pasirinkimu – arba pas Pirkėją, arba M24LT. M24LT taip pat gali reikalauti defektų arba pažeidimų įrodymų pasitelkiant vaizdinę medžiagą (pvz., skaitmenines nuotraukas). Jeigu Pirkėjas atsisako jai leisti patikrinti, tada M24LT nuo garantijos yra atleidžiama. Jeigu apskųsto daikto patikrinimas vyksta M24LT, ji padengia gabenimo išlaidas, jeigu yra  nustatoma, kad daiktas turi defektų. Į garantiją neįeina trūkumų pašalinimas, kurie atsirado dėl išorės įtakos, priežiūros klaidų, natūralaus nusidėvėjimo,  arba neteisingo surinkimo tuo atveju, kai baldai surenkami savarankiškai. Taip pat garantija panaikinama, jeigu Pirkėjas savavališkai keičia/modifikuoja gaminį. Kitokios Pirkėjo teisės ir pretenzijos M24LT dėl sutarties prekės defektų arba trūkumų yra atmetamos. Atmetamos pretenzijos ir dėl tarpinių nuostolių atlyginimo (netiesioginiai nuostoliai, negauta nauda, įskaitant ir atlyginimą tokios žalos, kuri atsirado ne pačiai sutarties prekei, o ją naudojant, dėl jos nepanaudojimo arba kitais būdais kitiems prietaisams, daiktams arba asmenims). Taip pat atmetamos pretenzijos dėl antraeilių sutarties įsipareigojimų pažeidimo, ypač dėl pareigos konsultuoti ir paaiškinti, įskaitant įsiskolinimą baigiantis sutarčiai. Tas pats galioja pretenzijoms dėl neleistinų veiksmų. Tačiau išvardintos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos negalioja, jeigu M24LT arba jos padėjėjai kaltinami tyčiniu arba šiurkščiu aplaidumu.  

7 skirsnis. Prekių grąžinimas

 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

Kokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis". Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekių pristatymo išlaidos, jeigu prekių pristatymas buvo atliktas per M24LT logistą. Prekių grąžinimo M24LT išlaidas apmoka Pirkėjas.

Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo M24LT dienos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, negali būti naudotos bei praradusios prekinę išvaizdą. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / arba netinkamai supakuota, praradusi prekinę išvaizdą, M24LT turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.

Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  

8 skirsnis. Pavyzdinės prekės

  
Pavyzdinėms prekėms taikomos tos pačios apmokėjimo ir pristatymo sąlygos kaip ir visoms kitoms prekėms. Pavyzdinių prekių siuntiniai, kaip tokie, privalo būti aiškiai nurodyti užsakymo patvirtinime arba pirkimo-pardavimo sutartyje. Pavyzdinės prekės gali būti grąžinamos atgal M24LT, jeigu jos lieka nepakitusios būsenos, originalioje pakuotėje bei Pirkėjui prisiimant transportavimo ir transportavimo įpakavimo išlaidas. Grąžinus pavyzdinę prekę, Pirkėjui nustatyta tvarka arba padengiamos išlaidos, arba jos įrašomos į kreditą. Padengiamos išlaidos arba į kreditą  įrašoma suma negali viršyti prekės vertės. Dėl pavyzdinių prekių, kurias Pirkėjas surenka (sumontuoja) ir kurios grąžinamos surinktos, gali būti susitarta dėl surinktų prekių grąžinimo, tačiau M24LT pasilieka sau teisę išskaičiuoti iš atlygintinos sumos sumą dėl prekės išrinkimo ir naujo įpakavimo. Šios išlaidos įkainojamos 50% nuo bendros prekės sumos su mokesčiais. M24LT nepadengia Pirkėjui pakrovimo ir siuntimo išlaidų. Specialių gaminių arba individualiai pagal Pirkėjo pageidavimą pagamintų prekių grąžinti neįmanoma.

 

 9 skirsnis. Nuosavybės teisės išsaugojimo išlyga

  
M24LT pasilieka sau teisę į pristatomos prekės („rezervuotos prekės“) nuosavybę, kol už ją bus pilnai atsiskaityta. Jeigu Pirkėjas yra prekybininkas, jam galioja papildomi reikalavimai: nuosavybės teisė į rezervuotą prekę pereina Pirkėjui tik pilnai atsiskaičius už visą einamąjį sandorį. Pirkėjas neturi teisės disponuoti rezervuota preke. Ypač jam draudžiama, prieš įgyjant nuosavybės teisę, rezervuotą prekę įkeisti, užstatyti, perdirbti arba pertvarkyti. Tik tuomet, jeigu rezervuota prekė nėra skirta naudoti Pirkėjo įmonėje, tačiau ji buvo įgyta Pirkėjui sudarius verslo sandorį, Pirkėjas gali ją perparduoti. Perpardavimo atveju Pirkėjas visiškai perleidžia M24LT visus galimus prekės perėmėjo reikalavimus kaip M24LT reikalavimų garantą. M24LT patvirtina šį perleidimą. Perleidęs šiuos reikalavimus Pirkėjas gali būti bet kuriuo metu vėl įgaliojamas. Dėl to M24LT išlieka teisė pačiai reikalauti vykdyti įsipareigojimus, tačiau M24LT įsipareigoja nereikalauti įsipareigojimų vykdymo, kol Pirkėjas deramai vykdo savo mokėjimų įsipareigojimus ir mokėjimai nėra vilkinami. Tačiau jeigu toks atvejis pasitaiko, M24LT gali reikalauti, kad Pirkėjas supažindintų kaltininką su reikalavimų perleidimu, pateiktų visus reikalingus duomenis, įteiktų priklausančius dokumentus ir kaltininkui (trečiajam asmeniui) praneštų apie perleidimą. Visais atvejais M24LT pati turi teisę pranešti apie perleidimą. Pirkėjas nedelsdamas raštu informuoja apie trečiojo asmens įsikišimą arba praneša trečiajam asmeniui apie M24LT perleistus reikalavimus ir nurodo M24LT teises. Jeigu Pirkėjas visai arba iš dalies delsia atlikti vieną arba daugiau mokėjimų, nutraukia savo mokėjimus arba dėl jo turto pradedamas nemokumo procesas, tuomet  Pirkėjas jokiais būdais nebegali daugiau disponuoti rezervuota preke. Tokiu atveju M24LT turi teisę nutraukti sutartį arba rezervuotą prekę atsiimti, turint tikslą ją kitur realizuoti, arba, jeigu tai dar nebuvo įgyvendinta, atšaukti įgaliojimą Pirkėjui dėl reikalavimų perleidimo, atsiradusio dėl perpardavimo. M24LT įsipareigoja Pirkėjui reikalaujant leisti naudotis jai priklausančia garantija, jeigu garantuotų reikalavimų vertė dar nėra padengta ir peržengia 20% ribą.

 

10 skirsnis. Trečiųjų asmenų teisės

  
M24LT atleidžia Pirkėją nuo trečiųjų asmenų pretenzijų dėl teisės į pramoninę apsaugą ir autorystę, jeigu Pirkėjas apie tokias pretenzijas M24LT nedelsdamas pranešė raštu ir jeigu M24LT buvo suteikta teisė į visas teisines ir technines gynybos priemones, ypač pakeičiant arba apkeičiant pristatytą prekę. Tolesnės Pirkėjo pretenzijos, nesvarbu kokiu teisiniu pagrindu, yra neįmanomos.


11 skirsnis. Duomenų apsauga

Naudodamasi iš sutartinių santykių su Pirkėju žinomais asmeniniais duomenimis, M24LT laikosi duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Visi užsakymo vykdymui būtini asmeniniai duomenys išsaugoti mašininiu būdu perskaitoma forma ir yra konfidencialūs. Užsakymo pristatymui reikalingi duomenys, tokie, kaip Pirkėjo vardas, pavardė, adresas ir kontaktinis telefono numeris, el.pašto adresas perduodami logistikos įmonei, kuriai pavesta pristatyti prekes.


12 skirsnis. Komentarų rašymas

Pirkėjas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Parduotuvėje. Naudodamasis 13 skirsnio punkte nurodyta teise, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad bet kokie Pirkėjo pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus: bus teisingi, tikslūs, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys; nepažeis M24LT ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, teises į komercinę paslaptį, teises į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų. M24LT pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Pirkėjo komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs. Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne M24LT, yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Pirkėjas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia M24LT šias išimtines teises: teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Pirkėjo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba; teisę kurti išvestinius kūrinius iš Pirkėjo pateiktos informacijos.


13 skirsnis. Intelektinė nuosavybė


Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamas arba platinamas be išankstinio raštiško M24LT sutikimo. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra M24LT nuosavybė arba M24LT juos teisėtai naudoja.

14 skirsnis. M24LT atsakomybės ribojimas

M24LT atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutines įsigytas iš M24LT prekes pagal paskutinį užsakymą. Pirkėjas sutinka, kad M24LT nėra ir nebus atsakingas už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai M24LT informacinio ryšio susisiekimo priemonėmis.

15 skirsnis. Pirkėjo atsakomybė

Pirkėjas, naudodamasis M24LT internetine Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje Parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei M24LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, M24LT šį asmenį laiko Pirkėju. M24LT atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Jei M24LT internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, M24LT nėra atsakingas už ten esančią informaciją (turinį) ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

16 skirsnis. Informacijos siuntimas


M24LT visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui prisijungimo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento. M24LT neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš M24LT. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui, kopijos buvimas M24LT serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.


17 skirsnis. Baigiamosios nuostatos


Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 1980 m. balandžio 11 d. Jungtinių Tautų susitarimo dėl tarptautinių prekių pardavimo sutarčių (CISG) taikymas negalimas. Jeigu atskiros šių Taisyklių arba su Pirkėju sudarytos sutarties nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančios, jos nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų ir neturi įtakos sutarties galiojimui. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma. Šalys susitaria, jog M24LT gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs. Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Parduotuvėje Pirkėjui pateikiamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis. Visi tarp Pirkėjo ir M24LT kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal M24LT buveinės vietą. Sutarčių su prekybininkais įgyvendinimo vieta ir teismo būstinė yra Vilnius. Teismo būstinė taip pat yra Vilniuje, jeigu iškeliant ieškinį pirkėjo gyvenamoji vieta arba nuolatinė buvimo vieta nežinomos arba jeigu jis gyvenamosios vietos savame krašte (daugiau) neturi.

 

UAB „M24LT“ UAB „M24LT“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.M24.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS, SKIRTOS PIRKĖJAMS – FIZINIAMS ASMENIMS 1. SĄVOKOS 1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.m24.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 1.2. Internetinė parduotuvė – www.m24.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes. 1.3. Pardavėjas – UAB „M24LT“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302334076, registruota adresu Akacijų g. 40, LT-11107, Vilnius, internetinis adresas www.m24.lt. 1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje. 1.5. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės. 1.6. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 2. BENDROSIOS SĄLYGOS 2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą ir atsiimti prekę arba užsakyti prekės pristatymo paslaugas bei atlyginti pristatymo išlaidas šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis. 2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. 2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Europos Sąjungos valstybėse narėse. 2.4. Pirkėjas gali atsiųsti užklausas dėl užsakomų prekių bet kuriuo paros metu. 2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. 2.6. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis. 2.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 3. PIRKĖJO TEISĖS 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų informuoti apie tai Pardavėją. 4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis. 4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@m24.lt. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjas pakeitimus dėl užsakymo gali daryti per dvi darbo dienas, su sąlyga, kad prekė dar nėra išsiųsta. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške ir prierašą „Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 600 21 330. Jeigu klaida pastebėta po prekės išsiuntimo, prekės grąžinamos ir keičiamos Pirkimo pardavimo taisyklių 11 skyriaus nurodyta tvarka. 4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją. 4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 5. PARDAVĖJO TEISĖS 5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje. 5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. 5.3. Pardavėjas turi teisę svetainės atnaujinimo ar kitu metu vienašališkai ir iš anksto nepranešęs Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo prisijungimo duomenų ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikė Pardavėjui naudodamasis Internetine parduotuve. 5.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Iki Internetinės parduotuvės veiklos nutraukimo momento Pardavėjo priimti įsipareigojimai vykdomi šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užklausą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą). 6.2. Pardavėjo parduodamos prekės iš Vokietijos Federacinės Respublikos, todėl Pirkėjas, užsakęs prekes, užsako prekių pristatymo iš Vokietijos Federacinės Respublikos į Pirkėjo nurodytą vietą paslaugą Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. 6.3. Pardavėjas, negalėdamas įvykdyti Pirkėjo užsakymo, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas nepatvirtina Pirkėjo užsakymo. Jeigu aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, paaiškėja jau po užsakymo patvirtinimo ir Pirkėjui jau atlikus išankstinį mokėjimą, taip pat jei Pardavėjo pasiūlyta analogiška ar panaši prekė Pirkėjui nepriimtina, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. 7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetin