Bendrosios prekybos taisyklės fiziniams asmenims

UAB „M24LT“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.M24.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS, SKIRTOS PIRKĖJAMS – FIZINIAMS ASMENIMS

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.m24.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.m24.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB „M24LT“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302334076, registruota adresu Akacijų g. 40, LT-11107, Vilnius, internetinis adresas www.m24.lt.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės.

1.6. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja  sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą ir atsiimti prekę arba užsakyti prekės pristatymo paslaugas bei atlyginti pristatymo išlaidas šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Europos Sąjungos valstybėse narėse.

2.4. Pirkėjas gali atsiųsti užklausas dėl užsakomų prekių bet kuriuo paros metu.

2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.6. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

2.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų informuoti apie tai Pardavėją.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@m24.lt. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjas pakeitimus dėl užsakymo gali daryti per dvi darbo dienas, su sąlyga, kad prekė dar nėra išsiųsta. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške ir prierašą „Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 600 21 330. Jeigu klaida pastebėta po prekės išsiuntimo, prekės grąžinamos ir keičiamos Pirkimo pardavimo taisyklių 11 skyriaus nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

 

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę svetainės atnaujinimo ar kitu metu vienašališkai ir iš anksto nepranešęs Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo prisijungimo duomenų ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikė Pardavėjui naudodamasis Internetine parduotuve.

5.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Iki Internetinės parduotuvės veiklos nutraukimo momento Pardavėjo priimti įsipareigojimai vykdomi šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užklausą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjo parduodamos prekės iš Vokietijos Federacinės Respublikos, todėl Pirkėjas, užsakęs prekes, užsako prekių pristatymo iš Vokietijos Federacinės Respublikos į Pirkėjo nurodytą vietą paslaugą Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas įvykdyti Pirkėjo užsakymo, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas nepatvirtina Pirkėjo užsakymo. Jeigu aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, paaiškėja jau po užsakymo patvirtinimo ir Pirkėjui jau atlikus išankstinį mokėjimą, taip pat jei Pardavėjo pasiūlyta analogiška ar panaši prekė Pirkėjui nepriimtina, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

 

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.m24.lt pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.

7.2. Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es), suformavęs prekių krepšelį ir užpildęs Internetinės parduotuvės tinklalapyje pateiktą formą, pateikia užklausą Pardavėjui. Užklausa pateikiama paspaudus aktyvią nuorodą „Užklausti”. Pirkėjas taip pat gali pateikti šią užklausą elektroniniu paštu, faksu arba telefonu susisiekęs su Pardavėju. Pardavėjas per 2 (dvi) savaites nuo užklausos pateikimo momento suformuoja individualų komercinį pasiūlymą, kuriame nurodomos tikslios prekių ir prekių pristatymo kainos, ir jį elektroniniu paštu arba faksu pateikia Pirkėjui. Jeigu Pirkėjas per šiame punkte nurodytą terminą nesulaukia Pardavėjo pasiūlymo, jis su Pardavėju susisiekia telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai elektroniniu paštu arba faksu praneša Pardavėjui, kad priima pasiūlymą.

7.3. Pirkėjas pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje užsako prekių pristatymo paslaugą, pagal pateiktą prekių pristatymo sąskaitą faktūrą, prekių pristatymo paslauga laikoma užsakyta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroniniu paštu arba faksu praneša Pardavėjui, kad priima pasiūlymą.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjo užsakymo nepriimti, jeigu užsakomos prekės jis neturi savo dispozicijoje arba užsakymas dėl kitų priežasčių negali būti atliktas. Tokiu būdu Pardavėjas elektroniniu laišku (el.paštu) praneša Pirkėjui, kad užsakymo nepriima.

7.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis, taip pat prekių pristatymo paslauga yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

7.6. Nuosavybės teisė į parduotą prekę Pirkėjui pereina tik nuo visiško atsiskaitymo su Pardavėju momento.

 

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

8.1.Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme iki 2015 m. birželio 31 d. nurodomos litais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir eurais su PVM. Nuo 2015 m. liepos 1 d. prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes ar prekių pristatymo paslaugą vienu iš šių būdų:

8.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – tai apmokėjimas, atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas už prekes ar prekių pristatymo paslaugą sumoka pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas, kurios yra suformuojamos ir atsiunčiamos Pirkėjui elektroniniu paštu po Pirkimo pardavimo taisyklių 7.2 punkte nurodyto pasiūlymo priėmimo. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

8.2.2. sumokėdamas už prekę ar prekių pristatymo paslaugą grynaisiais pinigais Pirkėjui patogiame banke. Pirkėjas už prekes ar prekių pristatymo paslaugą sumoka pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas, kurios yra suformuojamos ir atsiunčiamos Pirkėjui elektroniniu paštu po Pirkimo pardavimo taisyklių 7.2 punkte nurodyto pasiūlymo priėmimo.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti iš anksto.

8.4. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

8.5. Prekės kaina nuo komercinio pasiūlymo pateikimo iki PVM sąskaitos – faktūros surašymo momento gali kisti, jeigu:

8.5.1. pasikeičia valstybės taikomas PVM dydis. Tokiu atveju taikomas PVM sąskaitos – faktūros surašymo momentu taikomas PVM dydis;

8.5.2. padidėja prekės savikaina;

8.5.3. tai susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje.

8.6. Pardavėjas iki prekių išsiuntimo elektroniniu paštu arba telefonu informuoja Pirkėją apie pasikeitusią prekių kainą. Pirkėjui, nesutinkančiam su padidėjusia prekių kaina, suteikiama teisė atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties. Šalys susitaria, kad dėl Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami Pirkimo pardavimo taisyklių 6.3 punkte nustatyta tvarka.

8.7. PVM sąskaita – faktūra Pirkėjui yra išsiunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Atsiųstoje PVM sąskaitoje – faktūroje yra nurodoma galutinė prekių kaina, kuri vėliau nebegali būti keičiama vienašališku Pardavėjo sprendimu. Jeigu atsiųstoje PVM sąskaitoje – faktūroje yra nurodoma didesnė kaina nei išankstinio apmokėjimo sąskaitoje, o Pirkėjas jau yra atlikęs išankstinį mokėjimą, Pirkėjas sumoka kainų skirtumą pagal PVM sąskaitą – faktūrą; jeigu nurodoma mažesnė suma, o Pirkėjas jau yra atlikęs išankstinį mokėjimą, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

8.8. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

8.9. Pirkėjas už prekes turi sumokėti per 2 (dvi) dienas arba per kitą su Pardavėju suderintą terminą nuo atitinkamai išankstinės sąskaitos arba PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Praleidus terminą sumokėti, prekės pristatymo terminas nusikelia. Pirkėjas informuotas, kad neapmokėjus PVM sąskaitos – faktūros per suderintą laiko tarpą prekės gali būti išparduotos, o Pirkimo pardavimo sutartis nutraukta. Tuomet Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują pristatymo terminą arba nutraukia Pirkimo pardavimo sutartį.

 

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, privalo paraiškoje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei kontaktinį telefono numerį. Tuo atveju, kai prekės užsakomos kitais būdais, t.y. telefonu, faksu ar elektroninu paštu, reikalinga nurodyti prekės pavadinimą, spalvą, vienetų skaičių, reikalingus aksesuarus, tikslų prekių pristatymo adresą bei kontaktinį telefono numerį.

9.2. Pirkėjas prekes iškrauna savo lėšomis. Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iškrovimo metu tenka Pirkėjui.

9.3. Pirkėjas ir Pardavėjas raštišku tarpusavio susitarimu gali susitarti, kad prekės Pirkėjui bus pristatomos dalimis.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

9.5. Užsakymo formoje Pirkėjas turi teisę nurodyti, kad prekės bus pristatytos kitam Gavėjui. Tokiu atveju Pirkėjas turi nurodyti Gavėjo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

9.6. Prieš pristatydamas prekes, siuntą pristatantis asmuo (toliau – Vežėjas) arba jo įgaliotas atstovas gali susisiekti su Pirkėju ar Gavėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).

9.7. Prekės Pirkėjui ar Gavėjui pristatomos per Vežėjo ir Pirkėjo individualiai susitartą terminą. Vežėjas su Pirkėju ar Gavėju gali susisiekti užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir Vežėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, Vežėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.8. Pardavėjas prekes Pirkėjui arba Pirkėjo nurodytam Gavėjui pristato laikydamasis prekių pasiūlymuose nurodytų terminų. Nurodyti terminai yra orientaciniai ir Pardavėjo neįpareigoja. Pirkėjas ir Pardavėjas raštišku tarpusavio susitarimu gali nustatyti, kad šie terminai Pardavėjui yra privalomi.

9.9. Pirkėjas sutinka, kad, esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ar Gavėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino, patvirtinimo raštu. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ar Gavėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.11. Jeigu prekė Pirkėjui ar Gavėjui nepristatoma nustatytu terminu dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės arba Pirkėjas pažeidžia kitus sutartinius įsipareigojimus, tuomet prekę Pirkėjo lėšomis laikinai sandėliuoja logistikos bendrovė. Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika šiuo laikotarpiu tenka Pirkėjui. Šiuo atveju Pirkėjas turi atlyginti Pardavėjui visas dėl tokio prekės saugojimo atsiradusias išlaidas su 0,2% dydžio palūkanomis, kurios skaičiuojamos nuo prekių kainos nuo kitos dienos po sutartos prekės pristatymo dienos iki kol Pirkėjas ar Gavėjas atsiima prekę. Prekės saugomos 7 dienas. Suėjus terminui, Pardavėjas gali savo iniciatyva nutraukti Pirkimo pardavimo sutartį ir Pirkėjo neatsiimtas prekes parduoti kitiems pirkėjams.

9.12. Prekes pristato Vežėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ar Gavėjo asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar Gavėjo asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.

9.13. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant PVM sąskaitą – faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.

9.14. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Gavėjas privalo kartu su Vežėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui ar Gavėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas ar Gavėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Vežėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui ar Gavėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

9.15. Apie pastebėtus akivaizdžius prekės defektus Pirkėjas ar Gavėjas turi raštu informuoti Pardavėją per 5 dienas. Apie kitus prekės trūkumus Pirkėjas turi informuoti Pardavėją per protingą terminą, bet ne ilgiau nei 2 metus, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas prekėms suteikia ilgesnį kokybės garantijos terminą.

9.16. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į perkamų prekių kiekį, apimtį ir pristatymo vietą. Informacija apie prekės pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio dydį teikiama elektroniniu adresu info@m24.lt. Tikslus prekės pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis konkrečiu atveju yra nurodomas Pirkimo pardavimo taisyklių 7.2 punkte nurodomame komerciniame pasiūlyme., sąskaitoje faktūroje

9.17. Prekės pristatomos iš Vokietijos Federacinės Respublikos, Lietuvos, taip pat iš kitų šalių į Europos Sąjungos valstybes.

 

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 

10.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.m24.lt .

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Internetinėje parduotuvėje pateikti prekių aprašymai, piešiniai, brėžiniai, sudėtis, pajėgumas, naudojimas, išmatavimai, svoris ir kiti nurodyti duomenys nėra garantuojami, išskyrus atvejus, kai jie yra įvardinami kaip aiškiai privalomi.

10.4. Pardavėjas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos gali būti nurodomi prekės aprašyme. Pardavėjo nurodytoms parduodamoms prekėms yra taikoma prekės gamintojo kokybės garantija: prekėms taikoma vienerių metų garantija, atskiroms prekėms – keturių metų garantija. Konkrečių prekių garantija gali būti nurodyta prekės aprašyme.

10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

10.6. Prieš atliekant garantinį servisą, Pirkėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pardavėjui patikrinti prekę Pirkėjo pasirinkimu – arba pas Pirkėją, arba pas Pardavėją arba atsiųsti nekokybiškų prekių defektų, vaizdinę  medžiagą (pvz, skaitmenines nuotraukas).

10.7. Prekių garantinės priežiūros paslaugas Pirkėjui suteikia Pardavėjas.

10.8. Esant raštiškam Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimui, nekokybiška prekė gali būti netaisoma ir likti pas Pirkėją. Tokiai prekei taikoma sumažinta kaina, kurios konkretus dydis nustatomas Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

 

 

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11.2. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 11.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. pageidautina, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.2.3. grąžinama prekė turi būti švari;

11.2.4. grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs; 

11.2.5.pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

11.2.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

11.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

11.4. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

11.5. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 11.4 punkte nurodytu atveju norėdamas atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@m24.lt. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

11.6. Pirkėjui grąžinant prekes po Pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

11.6.1. grąžinama prekė nebuvo naudojama;

11.6.2. grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

11.6.3. grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;

11.6.4. nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;

11.6.5. grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.6.6. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

11.7. Pardavėjas, gavęs Pirkimo pardavimo taisyklių 11.5 punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

11.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 11.2 punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

11.9. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, taip pat prekių pristatymo paslaugoms.

11.10. Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma Pirkimo pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

11.11. Pirkėjui įgyvendinus Pirkimo pardavimo taisyklių 11.4. punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

11.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo  pranešimą apie Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, kurios apmokamos pagal prekių pristatymo sutartį. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

11.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas įprastinis mokėjimo būdas.

11.14. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

11.15. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per penkias dienas nuo pranešimo apie Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, Pardavėjo adresu, iš kurio prekės buvo pristatytos Pirkėjui (žiūrėti sąskaitą faktūrą arba siuntos priėmimo perdavimo dokumentą). Į siuntinį su grąžinama preke Pirkėjas privalo įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu ir užsakymo numeriu. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, kurias sudaro prekių siuntimas ar atvežimas į Pardavėjo buveinę, adresu Pramonės 49a, 40, LT-11107, Vilnius.

11.16. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

11.17. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

 

12. ATSAKOMYBĖ

 

12.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

12.2. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ir tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Pirkimo pardavimo taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo pagal paskutinę sudarytą Pirkimo pardavimo sutartį.

12.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo ir trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Internetinės parduotvės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimų, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.

12.4. Pirkimo pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties  vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y., jos turėtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

 

13. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

13.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjo duomenų valdytojo kodas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre P4234. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

13.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, kreipinį (ponas / ponia). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

13.3. Pardavėjas gauna bei tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo dienos. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

13.4. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 13.2 ir  13.3 punktuose nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus Pirkimo pardavimo sutartį telefonu, faksu ar elektroniniu paštu). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

13.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

13.5.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

13.5.2. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę;

13.5.3. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

13.5.4. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

13.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

13.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

13.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

 

14. KOMENTARŲ RAŠYMAS

 

14.1. Pirkėjas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Internetinėje parduotuvėje esančias prekes, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Internetinėje parduotuvėje.

14.2. Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad bet kokie Pirkėjo pateikti prekių apibūdinimai  ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus: bus teisingi, tikslūs, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys, nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, teises į komercinę paslaptį, teises į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ar kitų teisės aktų reikalavimų.

14.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ar keisti bet kuriuos Pirkėjo komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs.

14.4. Pirkėjas supranta, kad jis yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, laiko ar platina naudodamasis Internetine parduotuve ar paslaugomis.

 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 12 valandų.

15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Pakeitimai negalioja jau priimtiems ir vykdomiems užsakymams.

15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai viena šalis įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą (išskyrus atvejus kai įstatymai nustato kitaip), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

 


 

 INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ

 

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios Pirkimo pardavimo sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms, taip pat prekių pristatymo paslaugoms.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios Pirkimo pardavimo  sutarties Jūs turite pranešti UAB „M24LT“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302334076, registruota adresu Akacijų g. 40, LT-11107, Vilnius, internetinis adresas www.m24.lt, info@m24.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@m24.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

 

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios Pirkimo pardavimo sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų už prekes gautus pinigus, išskaitant pristatymo išlaidas, kurios apmokamos pagal prekių pristatymo sutartį.  Atsisakę sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties Jūs padengsite tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, kurias sudaro prekių siuntimas, atvežimas į Pardavėjo buveinę, adresu Pramonės 49a 40, LT-11107, Vilnius.

Mes atliksime tokį pinigų grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Atsisakę sudarytos  Pirkimo pardavimo sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų (Pardavėjo pageidavimu per penkias dienas) nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, perduoti prekes UAB „M24LT“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302334076, registruota adresu Akacijų g. 40, LT-11107, Vilnius. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

 

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 

 (Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties)

 

– UAB „M24LT“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302334076, veikianti adresu Akacijų g. 40, LT-11107, Vilnius

 

– Aš  pranešu, kad atsisakau Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos 201 m.          mėn.   d. Sutarties Nr.        dėl šių prekių,

 

– Gautų   [gavimo data],

 

– Pirkėjo vardas, pavardė,

 

– Pirkėjo  adresas,

 

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

 

– Data.